تمیزکن 30 سانت با دسته 140 سانت

کد محصول: تى 30 سانت جهت پخش پرايمر .کد محصول:3703 .اين تى در طول 20, 30, 40, 50 و  60 سانت موجود ميباشد..