تمیز کن

 تمیز کن تی 30 سانت با دسته 140 سانت ، كد :3703