ابزار باغبانى

 تبدیل 1/2 به 3/4 اینچ  , كد : 3006