كاربردى

نوآورى وجه تمايز  پيشآهنگ و دنباله رو است.