كاربردى

در اين ارتفاع و شرايط با چه خونسردى كار ميكنند !!!!!