كاربردى

با استفاده از لاستيك فرسوده ميتوان آب نماى زيبائى ساخت.