كاربردى

اين ابزار براى كشيدن ژوئن يا ماهيچه بكار ميرود.همان گونه كه در تصوير نشان ميدهد روش استفاده  اين است كه ابتداى ابزار به ديوار چسبيده ولى انتهاى آن از ديوار كمى فاصله دارد. به عبارت ديگر ابزار تحت زاويه  كم نسبت به ديوار و به طرف عقب حركت ميكند..