كاربردى

با استفاده از بطرى نوشابه ميتوان فضاى سبز زيبائى ايجاد كرد.