كاربردى

در این دنیا ، خود را با کسی مقایسه نکنید، در این صورت  به خودتان توهین کرده اید