كنج ، ژوئن

اين نوع  ابزار براى كشيدن ژوئن يا ماهيچه قوس دار  بكار ميرود. شعاع انحنا از 20 الى 50 ميليمتر موجود است .  روش استفاده اين است كه ابتداى ابزار به ديوار چسبيده ولى انتهاى آن از ديوار كمى فاصله دارد. به عبارت ديگر ابزار تحت زاويه كم نسبت به ديوار و به طرف عقب حركت ميكند.