كاربردى

أصول مديريتى ژاپني :

    ١- هدف ،       ٢- تغيير ذهنيات مديران ، ٣- مواد ارزان قيمت ، ٤- ترغيب كاركنان به توليد ، ٥- رهبرى در سازمان ها نه رياست ، ٦ – از بين رفتن ترس ، ٧- ربط واحد ها با يكديگر نه انجام امور توسط هر بخش در يك مسير مجزا، ٨- شعار بى محتوا ندادن ، ٩-عدم توجه به آمار ، ارقام و  كميت،  ٩- احس غرور و لذت از كار، ١١- خود اصلاحى، ١٢- كمك گرفتن از همه همكاران ، ١٣- بازرس كلى ، دور و هميشگى، ١٤- همكارى خواستن از افراد در گرفتن تصميمات