كاربردى

اگر یک تخم مرغ توسط  نیروی بیرونی بشکند – زندگی پایان می یابد.

اگر یک تخم مرغ توسط نیروی درونی بشکند – زندگی آغاز می شود.

بهترین چیز ها از درون اتفاق می افتند.