كاربردى

ماه را نشانه بگيريد، اگه به هدف نزنيد ، حتمأ يكى از ستاره ها را خواهيد زد.